Oslo Lufthavn ved Jessheim (v/Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli)

Hvordan jobber Avinor med flystøy?

Avinor AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet og har ansvar for 44 statlig eide lufthavner. Oslo Lufthavn Gardermoen ved Jessheim er en av disse og har stor påvirkning på de som bor eller driver næringsvirksomhet i nærheten. Derfor har Avinor opprettet egen naboside hvor de deler relevant informasjon. Her får du vite mer om flystøy, hva som skjer på flyplassen, miljøarbeid, luftkvalitet m.m.

I forbindelse med en mulig etablering av en tredje rullebane er det opprettet en egen informasjonsside om tredje rullebane.

Slik jobber Avinor for å begrense flystøy

Oslo lufthavn arbeider aktivt for å begrense støybelastningen fra flytrafikken og den viktigste støykilden ved flyplassen er fly under avgang og landing. Målet er å redusere antallet beboere som blir utsatt for flystøy, samtidig som utslipp av klimagasser blir redusert.

Støysonekart

Fremtidige scenarioer ved en eventuell tredje rullebane basert på Sintefs støtkartlegging

Inn- og utflygning
Inn- og utflygning til flyplassen skal gjennomføres på en slik måte at bebyggelsen blir mest mulig skjermet. Utviklingen innen navigasjonsteknologi har gitt muligheter for mer nøyaktige og fleksible inn- og utflygningsprosedyrer. Det er innført et system med kurvede innflyginger tilpasset bosettingsmønsteret i flyplassens nærområder, samtidig som innflygningsrutene blir kortest mulig.

Overvåkning
Oslo lufthavn har et avansert støy- og traséovervåkingsanlegg som registrerer og lagrer støydata for alle flyginger til og fra lufthavnen. Hver måned blir det utarbeidet en rapport som viser statistikk og beskriver trafikken.

Sammen med prognoser for framtidig trafikkutvikling og forventede endringer i flyparken, gir rapporteringen grunnlag for beregninger av flystøysoner og flystøysonekart for noen år framover i tid.

Radarregistreringene i støy- og traséovervåkingsanlegget gir det nødvendige grunnlaget for å kontrollere at flyene følger støyforskriftene.

(Foto: Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli)

Rull til toppen