Jessheim helsebygg skisse

Gardermoen Campus er et stort utviklingsområde som vil bli realisert i flere byggetrinn

LHL-klinikkene Gardermoen vil være «hjertet» i en næring- og tjenesteklynge med vekt på kunnskapsbasert virksomhet. LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke fra hele landet, hvor LHL samlokaliserer landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. Sykehuset forventes å ha ca. 500 ansatte og omkring 30.000 besøkende pr år, og vil legge beslag på omtrent en fjerdedel av utbyggingskapasiteten innenfor området.

Det oppnås synergier når andre funksjoner kan knytte seg til LHL-klinikkene Gardermoen. I umiddelbar nærhet til sykehuset etableres også et kommunalt helsehus. Helsehuset og andre leietakere vil kunne dele funksjoner som pasienthotell med møterom, billeddiagnostikk med røntgen, ultralyd, CT og MR-tjenester, terapibasseng og treningsarealer, spisesteder og andre tjenestetilbud.

Etableringen av LHL-klinikkene Gardermoen og Helsehuset kan gi grunnlag for en nærings- og tjenesteklynge med en stor andel helserelatert virksomhet, slik som medisin, forskning og utvikling (FOU), teknologi, tjenesteyting, undervisning, offentlig/privat helsetilbud og annen kunnskapsbasert næring. Klyngen kan også inneholde virksomheter som orienterer seg mot Gardermoen-området.

Ulike nærings- og tjenesteformål vil gi grunnlag for et lokalt tjenestetilbud med møteplasser, spisesteder og aktive uterom, til fordel for sykehuset og nærmiljøet. Området har et potensial som forbindelse mellom tilliggende rekreasjonsarealer, og kan bli en destinasjon i akseptabel gang- og sykkelavstand fra Jessheims boligområder, uten at man konkurrerer med Jessheim som områdets sentrum.

Les mer om LHL klinikkenes etablering på Gardermoen

Gardermoen Campus ligger ved E6 etter flyplassavkjøringen når man kjører sørfra. Vis a vis Quality hotell og Esso-stasjonen. Området kan utvikles med 120.000 kvm bygg, hvorav ca 37.000 kvm er under bygging.

Gardermoen Campus vil være en del av byen Jessheim, med nærhet til så vel sentrumsområdet i Jessheim som store boligområder. Samtidig ligger området naturnært, ved Nordbytjernet, som er et velkjent rekreasjonsområde. Tomtens beliggenhet gjør at den ikke er sjenert av flystøy, til tross for kort avstand med gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo Lufthavn.

Intensjonene er å skape et sted med arkitektoniske og landskapsmessige kvaliteter. Erfaringene Aspelin Ramm har fra f. eks. Vulkanprosjektet i Oslo skal brukes til å redusere energibruken og utnytte fordelene ved at ulike funksjoner samlokaliseres. Hemfosa har lang erfaring fra Sverige, med ulike former for helsebygg.

I planen ønskes det lagt til rette for en høy kollektivandel med styrking av kollektivaksen mellom Jessheim og Gardermoen. Det legges vekt på grønne rekreasjonsområdet og gode gang- og sykkelforbindelser. Bygningene tegnes av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olafs Hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Entreprenøren HENT har lang erfaring fra sykehusprosjekter.

AKTØRER

Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av Aspelin Ramm og Hemfosa Samfunnsbygg AS.

LHL-klinikkene eier og driver flere medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner, fortrinnsvis med hjerte- og lungesyke som målgruppe. LHL-klinikkene er et aksjeselskap og eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Selskapet drives etter en ideell modell der eier ikke tar ut utbytte. LHL-klinikkene har totalt ca 500 ansatte fordelt på ulike faggrupper. Selskapet har en omsetning på omtrent 600 millioner i året.

Gardermoen Campus Helsehus et felles lokalmedisinsk senter, bestående av Helsehuset til kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker kommune, samt LHL, PTØ Norge og Vitus Apotek. Helsehuset er per desember 2015 fult utleid og aktørene leier følgende:

Kommunalt Helsehus – 4.300 kvm. De fire kommunene som skal samlokalisere sin virksomhet i det lokalmedisinske senteret i helsehuset er Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker.

LHL – 2.800 kvm

Kontorer og møtesenter.

PTØ Norge – 850 kvm

PTØ behandler bl.a. barn og unge med Cerebral Parese. Det er avdelingskontoret på Hamar og Ski som skal flyttes til Gardermoen Campus.

Vitusapotek – 200 kvm

Vitus-apotekene tilhører Norsk Medisinal Depot (NMD), som er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Vitusapotek vil få en sentral plassering mellom sykehus og helsehus.

BYGGESTART

Byggingen har startet. Sykehuset og Helsehuset vil være ferdig ved årsskiftet 2017-18.

Kilde; Gardermoen Campus og LHL